May 31, 2019
Notice Of Annual General Meeting In Modus Therapeutics Holding AB (Publ) In Swedish

Kallelse Till Årsstämma I Modus Therapeutics Holding AB (Publ)
Aktieägarna i Modus Therapeutics Holding AB (publ), org.nr 556851-9523, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2019 klockan 10.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Stureplan 8 i Stockholm.

 

Anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som på dagen för stämman är införd i aktieboken. Aktieägare som vill delta på stämman bör dessutom anmäla sitt, och eventuella biträdens, deltagande senast måndagen den 24 juni 2019.

Anmälan om deltagande sker antingen skriftligen till Modus Therapeutics Holding AB (publ), Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, per telefon +46 (0) 761 45 70 90 eller via e-post till mats.blom@modustx.com.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.modustx.com, och sänds till aktieägare som begär det.

 

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Godkännande av dagordningen;
 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 8. Verkställande direktörs redogörelse;
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor;
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 14. Val av styrelseledamöter och revisorer;
 15. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande;
 16. Avslutande av stämman.
   

Beslutsförslag

Punkterna 2 och 12-14. Styrelse mm

Förslag till beslut avseende dessa ärenden kommer att presenteras senast i samband med bolagsstämman.

Punkt 10. Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade resultat ska balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2018.

Punkt 15. Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

 

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 19 642 218 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.modustx.com, senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

______________

Stockholm, maj 2019

Styrelsen för Modus Therapeutics Holding AB (publ)

 

DOWNLOAD FORM: Power of attorney form AGM 28 June 2019

ANNUAL REPORTS:

Årsredovisning Modus Therapeutics AB 2018 Final

Årsredovisning Modus Therapeutics Holding 2018 Final

Annual Report Modus Therapeutics Holding 2018 Final (Eng)